Impactul CHRONEX-RD în zona transfrontalieră

CHRONEX-RD are scopul de a îmbunătăți în mod sustenabil performanța economică a regiunii de frontieră dintre Romania, Moldova şi Ucraina. CHRONEX-RD va contribui la diversificarea plajei de activități în domeniul sănătății publice prin stimularea cooperării transnaționale între instituții cheie implicate în cercetare și dezvoltare, instituții academice cu experiență în educația şi practica medicală din domeniul bolilor cronice. Acest lucru va avea un impact pozitiv şi asupra altor sectoare economice (piața de muncă, industria farmaceutică, servicii etc.). În plus, implementarea acestui proiect este structurată în mod ideal cu scopul de a îmbunătăți competitivitatea sectoarelor menționate mai sus, și astfel, competitivitatea economiei regionale. În acest fel, proiectul promovează activitatea şi creativitatea cercetării și dezvoltării în domeniul medical și al sănătății publice cu scopul de a transforma zona transfrontalieră într-un punct de atracție pentru investițiile străine directe din industria tehnologiei farmaceutice și medicale.

Realizarea obiectivelor generale și specifice ale acestui proiect va genera dezvoltarea socială și economică a zonei de frontieră. CHRONEX-RD va îmbunătăți serviciile de sănătate prin translarea în practica medicală a rezultatelor cercetării, dezvoltarea unei rețele de cercetare conectate la sistemele de educație și sistemele sanitare din cele 3 ţări, precum și implicarea în acest proces a industriilor tehnologiilor medicale și farmaceutice. CHRONEX-RD va interconecta sinergic resursele regionale de cercetare și îngrijire a bolilor cronice prin unirea instituțiilor clinice şi de cercetare într-o rețea multidisciplinară încorporată în comunitatea transfrontalieră. Astfel, CHRONEX-RD va antrena în egală măsură persoane din forța de muncă activă existentă, precum și persoane care intră pe piața muncii. Se vor crea noi slujbe în mod direct prin intermediul activităților proiectate și în mod indirect prin dezvoltarea unui nucleu de formare profesională în cadrul rețelei. Așadar, piața muncii va fi extinsă prin atragerea fondurilor private din industria farmaceutică şi a tehnologiilor medicale, precum și fondurile publice sub forma granturilor guvernamentale atrase în regiune ca urmare a experienței acumulate din activitățile de cercetare. Industria farmaceutică și companiile străine private vor beneficia de o bază de recrutare amplă și consolidată pentru studiile clinice, rezultate științifice solide rapid implementabile în practică. În schimb, instituțiile de cercetare din zona transfrontalieră își vor dezvolta capacitatea de a atrage fonduri de cercetare.

 

Impactul sectorial al CHRONEX-RD în zona transfrontalieră:

  • Îmbunătățirea calității serviciilor medicale în regiune și un mai bun acces la servicii medicale avansate datorită promovării îngrijirilor medicale integrate multidisciplinar, precum și prin consolidarea experienței în cercetarea biomedicală. Astfel, populația din zona transfrontalieră își va îmbunătăți starea de sănătate și va crește capacitatea forței de muncă. Acest lucru va promova creșterea economică prin recuperarea capacității de muncă prin reabilitarea pacienților cu boli cronice sau prevenirea pierderii capacității de muncă prin intervenții de promovarea sănătății.
  • Dezvoltarea managementului instituțional prin consolidarea capacității va crește capacitatea de atragere a fondurilor internaționale printr-o mai bună experiență în accesarea schemelor de finanțare complexe. Conform Organizației Mondiale a Sănătății (WHO), integrarea capacităților instituționale privind bolile cronice are drept rezultat costuri de sănătate mai mici.
  • Îmbunătățirea eficienței activităților de cercetare – o bază puternică pentru cercetare și educație pentru universitățile medicale va oferi oportunități de formare regională mai bune pentru populația tânără.
  • Eforturile de cercetare sinergice ce folosesc abordările multidisciplinare vor conduce la o productivitate științifică îmbunătățită și vor avea rezultate cotate și competitive.
  • Creșterea competitivității economice regionale prin implementarea rețelelor generatoare de performanță ce folosesc o forță de muncă calificată și cresc cererea serviciilor corespunzătoare.
  • Externalizări pozitive prin crearea unui mediu fertil pentru dezvoltarea industriilor tehnologice farmaceutice și medicale, precum și servicii medicale private.
  • Promovarea diversității culturale prin schimburile educaționale și de cercetare în zona de frontieră poate duce la diseminarea bunelor practici medicale şi atitudinilor publice privind bolile cronice.
  • Crearea unui model de succes pentru dezvoltarea altor țări din zonă (în fostele teritorii sovietice).

Potențarea politicilor publice din zona transfrontalieră

În România, CHRONEX-RD sprijină principala prioritate a Planului Național de Dezvoltare 2007-2013 a competitivității economice ridicate și a dezvoltării economiei bazate pe cunoștințe și sănătate, ca parte a unui interes mai mare privind resursele umane. Proiectul propune dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare care să promoveze țintele țării de a dezvolta societatea cunoașterii și să aloce până la 2% din PIB pentru programe de cercetare, conform informațiilor prezentate de Planul Național de Cercetare şi Dezvoltare. La nivel regional, Strategia de Dezvoltare a Regiunii de Nord-Est este centrată pe „dezvoltarea infrastructurii de cercetare, transferul de tehnologie și societatea informațională”. În plus, acest proiect contribuie la „Adaptarea resurselor umane la piața de muncă” conform informațiilor prezentate în această strategie. În ceea ce privește politica de sănătate, acest proiect are scopul de a alătura capacitățile regionale, ceea ce este în concordanță cu politica de descentralizare a sistemului de sănătate conform informațiilor prezentate de Legea 95/2006 privind Reforma în Domeniul Sănătății: entitățile responsabile în domeniul sănătății publice se pot asocia în mod liber în conformitate cu serviciile oferite de populație.

 

În Republica Moldova, CHRONEX-RD sprijină prioritățile Codului cu privire la Știință și Inovare care stipulează în art. 56 și 57 promovarea dezvoltării sociale și economice prin stimularea și valorizarea potențialului științific; „integrarea cercetării şi inovării în dezvoltarea economică şi socială”; „consolidarea interacțiunii dintre știință și educație”; „adaptarea științei și inovării la nevoile societății”; „promovarea parteneriatelor între știință, educație, fabricare şi finanțe”. Acest proiect are drept scop aceleași zone prezentate în Politica Națională în Domeniul Sănătății din Republica Moldova, care vizează controlul BC prin consolidarea capacităților sistemului de sănătate pentru depistare precoce, tratament și monitorizare adecvată. Îmbunătățirea sistemului de sănătate se axează pe managementul resurselor umane și utilizarea unei educații medicale continue post-universitare, conform propunerilor proiectului. BC sunt ținte strategice pentru un sistem de sănătate eficient, deoarece implementarea sistemelor de management al calității în sistemul medical este echivalent cu realizarea acestui obiectiv.

 

În Ucraina, acest proiect are ca scop realizarea nevoilor de dezvoltare a sistemului de sănătate în Ucraina, proces de reformă a sistemului de sănătate, în timp ce ONMedU este un actor cheie în această reformă. Programul „Sănătatea Națiunii” a Ministerului Sănătății are drept prioritate reorganizarea Sistemului Primar al Sănătății precum și estimarea și planificarea eficientă a formării specialiștilor medicali. Propunerile proiectului nostru promovează strategiile de dezvoltare ale Ucrainei și ONMedU implementate de guvernul Ucrainei: Crearea unui Centru de Sănătate Primară Programul de Reformă Economică pentru 2010-2014; „Plan pentru implementarea reformei pentru sprijinul medical”; „Experiment în regiunile pilot”; Legile de Bază ale Ucrainei privind sănătatea publică de a îmbunătăți sistemul de sănătate.

 

Impactul CHRONEX-RD asupra universităților partenere

CHRONEX-RD inițiat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” va fi conectat cu infrastructura de cercetare și programele acestei instituții. Împreună cu Centrul de Cercetare Biomedicală și Centrul de Etică și Politici de Sănătate, CHRONEX-RD va constitui un pol al competitivității în sistemul sanitar fiind perfect poziționat pentru a aduce atât beneficii științifice şi economice, cât și o creștere a vizibilității universității în plan internațional. În plus, rețeaua de instituții academice cu expertiză în cercetarea BC va furniza o platformă puternică de interacțiune cu serviciile private din sectorul sanitar, precum și cu întreprinderile farmaceutice. Cei mai importanți producători de medicamente din zona transfrontalieră sunt localizați în Iași și Odessa. Ținând cont de capacitatea cercetării multidisciplinare și de calitatea resurselor umane implicate, precum și mediul optim și infrastructura substanțială, acest proiect are toate premisele de a obține și implementa cele mai înalte standarde de excelență în domeniul cercetării din regiune și de a deveni un jucător cheie în cercetarea internațională.

 

Impactul CHRONEX-RD asupra grupurilor țintă şi beneficiarilor finali

Proiectul va crea oportunități semnificative pentru cercetătorii şi personalul medical din regiunea transfrontalieră:

30 de cercetători (10 pentru fiecare regiune/oraș – Iași, Chișinău, Odessa) vor lucra direct în proiecte de cercetare avansată coordonate de nucleul de cercetare biomedicală CHRONEX-RD. Componenta educațională a rețelei va implementa programe de formare specifice ce implică atât prelegeri, cât și practica de formare pentru cercetarea avansată și managementul activităților de cercetare și dezvoltare. Criterii de selectare: Pentru toate cele trei țări, standardele locale de excelenţă în domeniul cercetării (productivitate științifică, diplomă de masterat ca și cerințe minime, angajamentul de a cerceta etc.). Fiecare universitate va avea propriul sistem de selecție.

60 de medici de familie (20 de praxis-uri în fiecare regiune) – vor beneficia de formare în domeniul managementului cercetării în medicina primară şi comunitară. Aceștia vor constitui nucleul de cercetare în medicina primară și comunitară a rețelei. Aceste praxis-uri vor beneficia de asemenea de implementarea sistemului de management al calității pentru îngrijirea BC. În plus, 15 persoane (din aceste 60) – vor fi educați pentru a deveni formatori în managementul cercetării, managementul bolilor cronice și asigurarea calității în practică și cercetare în medicina primară şi comunitară. Criterii de selectare: Rol marcant în practica medicală (performanță clinică, infrastructură și echipament), angajamentul de a cerceta, experiență în domeniul cercetării și un nivel de expertiză în boli cronice. După caz, va fi promovată o distribuire geografică adecvată a acestor praxis-uri pentru a creşte nivelul de generalizare la nivel populațional a datelor de cercetare din proiectele în care aceștia vor fi implicați în viitor.

300 de profesioniști în sănătate (doctori în diferite etape de formare sau practică – rezidenți, specialiști-, doctoranzi în științele medicale) vor beneficia de formare în domeniul managementului bolilor cronice. Criterii de selectare: Implicare profesională în îngrijirea BC, aptitudini multidisciplinare, angajament spre practica medicală integrată, disponibilitatea de a călători și timp pentru formare.

 

Beneficiari finali (1). Pacienți cu boli cronice aflaţi în grija profesioniştilor medicali din grupurile țintă; (2) Tehnologia sănătății şi întreprinderilor farmaceutice; (3) Specialişti în sănătatea publică şi factori de decizie politică din regiune; (4) Manageri în domeniul sănătății (în calitate de utilizatori finali în cadrul sistemului de management al calității).

 

Nevoi şi constrângeri ale fiecărui grup țintă şi beneficiari finali pe care implementarea proiectului le va acoperi:

Cercetători (inclusiv cei din rețeaua de cercetare comunitară) Nevoi: Formare Profesională în domeniul cercetării – Stimularea şi un mediu fertil; Acces la bursele de cercetare; Parteneriate în domeniul cercetării; Mobilitate pentru cercetare; cooperare multidisciplinară; Acceptarea cercetării la nivelul comunității; Sistemul de management al calității. Constrângeri: Personal restrâns şi puţine oportunități de dezvoltare a carierei; Lipsa unei infrastructuri de cercetare (în special pentru Moldova şi Ucraina); Acces deficitar la fondurile de cercetare datorită lipsei de expertiză; cooperare de frontieră deficitară; Lipsa unei infrastructuri de cercetare cu centrare multiplă şi internațională; Lipsa cercetării integrate biomedicale, clinice şi în domeniul sănătății publice; Cercetarea actuală şi sistemul de sănătate nu sunt încorporate în comunitate.

Nevoile specialiștilor în domeniul sănătății: Formare profesională: Existența unei infrastructuri adecvate; Furnizarea unor servicii de calitate în domeniul sănătății (o încărcătură semnificativă asupra activității medicilor specialişti obişnuiți); Individualizarea îngrijirilor în funcție de nevoile pacientului; Servicii bazate pe probe ştiințifice şi cooperare între medici cu scopul de a îmbunătăți îngrijirea pacienților cu boli cronice. Constrângeri: Management neadecvat al îngrijirilor pacienților cu boli cronice – sistemul actual este proiectat în principal pentru îngrijiri acute, nu cronice; Lipsa unor parteneriate formale în domeniul sănătății din perspectivă multidisciplinară; Sistemul actual se bazează pe abordări „universale”; îngrijire integrată multidisciplinară deficitară.

Pentru beneficiari finali Pacienți: Nevoi: Îmbunătățirea calității vieții. Îmbunătățirea capacității de muncă – Constrângeri: >50% dintre pacienții cu boli cronice nu primesc îngrijirile de care au nevoie; Lipsa accesului la îngrijire coordonată multidisciplinar.

Întreprinderi şi industrie: Nevoi: Accesul la baza de cercetare, accesul la fondul comun de cercetare a pacienților, o înaltă calitate a rezultatelor de cercetare. Constrângeri: Lipsa accesului la setări de cercetare cu sisteme de respectare a procedurilor şi reglementărilor şi de asigurare a calității. Factori de decizie politică şi specialişti în domeniul sănătății publice: Nevoi: Probe Ştiințifice bazate pe politici medicale; capacitate ridicată de a proiecta politici privind serviciile de sănătate în conformitate cu nevoile pacienților – Constrângeri: Lipsa infrastructurii pentru a conduce o cercetare în domeniul sănătății publice de frontieră; cercetare privind serviciile de sănătate regională deficitară. Manageri în domeniul sănătății: Nevoi: Management bazat pe probe şi bune practici manageriale - Constrângeri: Lipsa unui sistem de management al calității.

Conform informațiilor din secțiunea 1.3, acest proiect va integra într-un mod sinergic cercetători, regiuni, instituții, infrastructură, expertiză multidisciplinară şi niveluri de acțiune (cercetare, practică clinică şi educare). Prin implicarea tuturor componentelor unei rețele cuprinzătoare într-o zonă de ştiințe medicale de asemenea relaționată cu intervenția în sistemul de sănătate, acest proiect va elimina decalajul dintre cunoştințe şi practică în managementul bolilor cronice şi, astfel, va elimina constrângerile menționate mai sus.

 

Modalităţi de implicare a grupurilor țintă şi a beneficiarilor finali:

Acest proiect va creşte motivația cercetătorilor prin deschiderea unor noi oportunități profesionale. În plus, angajamentul grupurilor țintă de a participa la activitățile proiectului va fi promovat prin implicarea corpurilor profesionale şi a asociațiilor în structura consorțiului şi în selectarea grupurilor țintă. În plus, acest proiect se va focaliza în special pe angajamentul comunitar în mai multe modalități. În primul rând, asociațiile vor fi invitate să participe la consorțiu. În al doilea rând, proiectul va organiza forumuri care vor reuni asociații ale pacienților, tehnologia sănătății şi întreprinderile farmaceutice, factorii de decizie politică şi reprezentanții universitari cu scopul de a identifica intervențiile ştiințifice, medicale şi politice centrate pe nevoile medicale ale pacienților şi ale comunității. Se vor aplica tehnici speciale de consolidare a echipelor şi de angajare a comunității. În al treilea rând, acest proiect va stabili canale de comunicare şi politici de comunicare în cadrul tuturor instituțiilor din rețea. Se vor folosi tehnici specifice de angajare a comunității.